Algemene Voorwaarden & Huisreglement van de Baanbrekende Spelshow - Enginear

Algemene Voorwaarden & Huisreglement van de Baanbrekende Spelshow

Algemene Voorwaarden & Huisreglement van de Baanbrekende Spelshow – powered by Enginear.

De deelnemer gaat akkoord met de volgende voorwaarden en het privacy beleid:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Evenement: de op 21 april 2022 te houden ‘Baanbrekende Spelshow – powered by Enginear’ in de Rijtuigenloods in Amersfoort.
• Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement
• Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement
• Organisator: Enginear BV.

Deelname
• Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon die via het door Organisator vastgestelde aanmeldingsproces op haar website heeft aangemeld en daarvoor van Organisator akkoord heeft ontvangen via email, en toegang tot het evenement is enkel mogelijk met een geldig toegangsbewijs en ID-bewijs.
• De Deelnemer kan aan het Evenement slechts deelnemen indien hij/zij een van de volgende opleiding volgt of recentelijk heeft afgerond:
o Bouwkunde
o Bouwtechnische bedrijfskunde
o Built Environment
o Civiele Techniek
o CME
o Geodesie of Geo-Informatica
o Land- en watermanagement
o Ruimtelijke Ordening en Planologie
o Structural of Building Engineering

• De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
• De Organisatie behoudt zich het recht voor om aanvangstijden van onderdelen in het programma te wijzigen.
• Deelnemers en bezoekers die het evenement op welke wijze dan ook verstoren, schade of persoonlijk letsel veroorzaken, worden hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld.
• De Organisatie behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen individuen of organisaties de toegang tot de evenementen locatie op voorhand te ontzeggen.
• De Organisatie zich het recht voor om het evenement te allen tijde te annuleren.
• Deelnemers en bezoekers zijn verplicht alle aanwijzingen op (waarschuwing)borden en
• aanwijzingen van de Organisatie op te volgen.

Aansprakelijkheid
• Organisator en haar partners, kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele indirecte en directie (fysieke) schade tijdens het Evenement.
• Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. Indien ondanks het voorgaande de aansprakelijkheid van de Organisatie voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie ter zake van die schade uitkeert.
• De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
• Door ontvangst van een ticket en deelname aan het Evenement gaat u akkoord met het Gezondheidsbeleid:
o De Deelnemer verklaart op het moment van deelnemen aan het Evenement geen Covid-19 te hebben of klachten te hebben die daarop kunnen duiden.
• De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
• De locatie waar het evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisatie, uitgesloten van aansprakelijkheid.
• Bij afgelasting en/of het (deels) staken van het Evenement kan de Organisatie niet aansprakelijk worden gesteld.
• Een besluit van de Organisatie om het evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten.
• De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden die zij bij de uitvoering van de opdracht inschakelt, of die het gevolg is van (gebreken aan) het gebruik van materiaal dat de Organisatie ten behoeve van de uitvoering van de opdracht van derden heeft gehuurd of beschikbaar gesteld gekregen.
• De Organisatie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor beschadigingen, verliest en/of diefstal van eigendommen. Het gebruik van garderobe, kleedruimtes, kluisjes en/of vervoer van uw eigendommen door de Organisatie, is op eigen risico.

Portretrecht en persoonsgegevens

De Organisatie behoudt zich het recht voor om van het Evenement, waarbij de deelnemer aanwezig is, beelden en/of geluidsopnemen te (doen) maken. De Deelnemer zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn/haar portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking van genoemde opnamen

De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent toestemming aan de Organisatie tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisatie of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisatie dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.