Beleidsverklaring Enginear - Enginear

Beleidsverklaring Enginear

 

Focus en toepassingsgebied van de activiteiten
Enginear zendt werkstudenten uit en detacheert jonge ingenieurs tot vijf jaar werkervaring in de gebouwde omgeving. Dat zijn de vakgebieden Civiele Techniek, Bouwkunde en Geo-informatie.

Afnemers
Binnen ons bedrijfsproces staan zowel de wens van de opdrachtgever als die van de werkzoekenden centraal. Deze zorgt er namelijk voor dat onze continuïteit gewaarborgd blijft. De formulering van deze wens is tot stand gekomen door de analyse van de contacten met opdrachtgever en de werkzoekenden.

Bij de werkstudent werken we aanvraaggericht vanuit de specifieke behoefte van de opdrachtgever en passen daarbij de wensen van de werkstudent zodat een win- winsituatie ontstaat.

Bij de jonge ingenieur werken we vanuit de persoonlijkheid en drijfveren van de kandidaat en zoeken we daar opdrachtgevers bij die extreem goed bij ze passen waardoor een hoogwaardige duurzame match ontstaat die tot hoge meerwaarde bij de opdrachtgever leidt.

Onze dienstverlening is erop gericht beide wensen op elkaar af te stemmen. In het managementsysteem staat beschreven hoe onze organisatie er voor zorgt dat we hier aan blijven voldoen.

Jaarlijks zullen de ervaringen omtrent de wensen van de opdrachtgever en de gedetacheerde worden geactualiseerd in een voorafgaand gesprek aan de beoordeling van het managementsysteem.

Managementsysteem
Dit handboek bevat de beschrijving van onze processen, waarbij de VCU (versie 2011/05) als uitgangspunt is genomen.

De directie stelt zich verantwoordelijk voor de correcte naleving van het systeem en dat het voldoet aan de wet- en regelgeving. De V&G coördinator is belast met het beheer van het managementsysteem. Als lid van het management heeft zij zich ervan overtuigd dat alle medewerkers de doelen van het managementsysteem hebben begrepen en dat zij in staat zijn de benodigde voorschriften uit te voeren.

Aan alle medewerkers is opgedragen te voldoen aan wat in het managementsysteem is voorgeschreven. De directie zal volgens een vaste planning de implementatie en werking van het systeem (zoals procedures en werkvoorschriften) beoordelen.

Veiligheid
Veiligheid, Gezondheid en Milieu hebben een prominente rol in de bedrijfsvoering. Op operationeel niveau betekent dit dat bij de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk persoonlijk letsel, evenals milieu en materiële schade voorkomen dient te worden. Dit voor zowel eigen medewerkers als voor gedetacheerde technici. Bij het nemen van strategische beslissingen is het continu verbeteren van de arbeids- en milieuomstandigheden een belangrijke randvoorwaarde.

Noodzakelijke middelen ter beschikking stellen
Bij het beschrijven van de organisatie en het inzichtelijk maken van het bedrijfsproces is beoordeeld of er voldoende middelen (opleiding/ materieel/ infrastructuur) beschikbaar zijn. Tijdens de periodieke review worden wijzigingen hierop aangegeven.

Corrigerende, preventieve, en verbeterende maatregelen
Iedere medewerker binnen de organisatie heeft het recht en de taak om verbeterpunten binnen de organisatie aan te geven. Dit met als doel: Continu verbeteren van de processen en zodoende nog beter aan de opdrachtgeverwensen voldoen.

Doelstellingen
Jaarlijks tijdens de beoordeling van het managementsysteem worden jaardoelen geformuleerd en geëvalueerd. Deze worden per proces opgesteld, met de daarbij behorende meetpunten. Deze jaardoelen vormen een levend onderdeel van deze beleidsverklaring.