Algemene voorwaarden - Enginear

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden in PDF

Algemene Voorwaarden van Enginear B.V.
Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit 3 delen. Deel I bevat de algemene bepalingen, deel II bevat aanvullende bepalingen met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en deel III bevat aanvullende bepalingen met betrekking tot Werving & Selectie

DEEL I – ALGEMENE BEPALINGEN
1. Definities
In deze algemene voorwaarden van Enginear B.V. (hierna: de ‘Algemene Voorwaarden’) wordt verstaan onder:

ABU-CAO:
De CAO voor Uitzendkrachten die geldt voor ondernemingen die vallen onder de daarin beschreven werkingssfeer;

Andersoortige Arbeidsverhouding:
Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan:
a. het aanstellen als ambtenaar;
b. de overeenkomst van opdracht;
c. aanneming van werk;
d. het ter beschikking laten stellen van de uitzendkracht aan Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming of payrollorganisatie) voor hetzelfde of ander werk.

Enginear:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Enginear B.V., statutair gevestigd en kantoor houdende te (2803 PK) Gouda, aan de Tielweg 10, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nr. 56666217, die op basis van een Overeenkomst Medewerkers ter beschikking stelt aan Opdrachtgevers en bijbehorende Werving & Selectie verzorgt;

Detachering:
het ter beschikking stellen van een Medewerker door Enginear aan Opdrachtgever, waarbij de Medewerker onder leiding en toezicht van Opdrachtgever voor haar werkzaamheden verricht (Uitzending/Detachering);

Detavast:
het ter beschikking stellen van een Medewerker door Enginear aan Opdrachtgever voor een bepaalde periode van gewerkte uren, zoals in de Overeenkomst nader bepaald, waarbij de Medewerker onder leiding en toezicht van, en ten behoeve van, Opdrachtgever werkzaamheden verricht. Na het verstrijken van 1750 gewerkte uren mag opdrachtgever de Medewerker kosteloos in dienst nemen.

Diensten:
alle diensten die onderwerp zijn van de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot Werving & Selectie en Detachering/Detavast van specialisten op het vakgebied van de gebouwde omgeving;

Gelieerde Entiteit:
een rechtspersoon waarmee Opdrachtgever direct of indirect in groeps- of concernverband verbonden is;

Inlenersbeloning:
rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van Opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de Medewerker uitoefent;

Kandidaat:
een – in het kader van de Diensten – door Enginear geworven en/of geselecteerd persoon, welke (door Enginear) geschikt geacht wordt voor een bepaalde functie bij Opdrachtgever;

Medewerker:
de arbeidskracht die door Enginear op uitzendbasis ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever;

Opdrachtgever:
iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Enginear een Overeenkomst aangaat;

Opdrachtgeverstarief:
Het door Opdrachtgever aan Enginear verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld;

Overeenkomst (inclusief schriftelijke opdrachtbevestiging):
iedere overeenkomst die tussen Enginear en Opdrachtgever tot stand komt betreffende het verlenen van Diensten aan Opdrachtgever, zulks tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle rechtshandelingen benodigd voor het aangaan of ter uitvoering van die overeenkomst;

Partijen:
Enginear en Opdrachtgever tezamen;

Werving & Selectie:
de bemiddeling van Enginear tussen Opdrachtgever en Kandidaat met als doel om Kandidaat bij Opdrachtgever een dienstverband te laten verkrijgen.

2. Toepasselijkheid en wijziging van de Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere Overeenkomst tussen Enginear en Opdrachtgever.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. Wijzigingen c.q. aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Enginear zijn bevestigd.

3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Tenzij in de aanbieding of offerte anders is aangegeven, zijn alle aanbiedingen en offertes van Enginear vrijblijvend en is Enginear slechts aan de offerte of aanbieding gebonden indien zij de aanvaarding hiervan schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
3.2 De in de aanbiedingen en offertes genoemde prijzen zijn exclusief btw.
3.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. De Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van Opdrachtgever of doordat Enginear feitelijk een Medewerker ter beschikking stelt aan Opdrachtgever.
4.2 De bijzondere voorwaarden (c.q. bepalingen) waaronder de Medewerker door Enginear ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever zijn opgenomen in de schriftelijke opdrachtbevestiging. Indien bepalingen in de schriftelijke opdrachtbevestiging in strijd zijn met/ of niet geheel overeenkomen met de Algemene Voorwaarden dan gelden de specifieke bepalingen uit de schriftelijke opdrachtbevestiging.
4.3 Enginear zal de bij haar medewerkers aanwezige kennis en ervaring aanwenden teneinde de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Resultaten van verleende Diensten worden evenwel nadrukkelijk niet gegarandeerd.
4.4 De uitvoering van de Overeenkomst kan door Enginear geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan (een) derde(n).
4.5 Opdrachtgever zal geen activiteiten ondernemen die de uitvoering van de Overeenkomst door Enginear (negatief) beïnvloeden.
4.6 Tussen Partijen overeengekomen termijnen, behoudens betalingstermijnen, hebben uitsluitend te gelden als streeftermijnen. Het enkel overschrijden van deze termijnen brengt Enginear niet van rechtswege in verzuim.
4.7 Een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst wordt pas van kracht nadat deze door Enginear schriftelijk is bevestigd.

5. Duur en opzegging Overeenkomst, opschorting
5.1 Een Overeenkomst tussen Enginear en Opdrachtgever die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt automatisch door het verloop van die bepaalde tijd of eerder door voltooiing van alle in de Overeenkomst benoemde Diensten.
5.2 Een Overeenkomst (zowel voor bepaalde of onbepaalde tijd) kan door iedere Partij tussentijds schriftelijk via een aangetekend schrijven worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken.
5.3 In aanvulling op en onverminderd het bepaalde in dit artikel, kan de Overeenkomst door Enginear tussentijds schriftelijk per direct worden opgezegd indien de uitzendovereenkomst tussen de Enginear en de Medewerker eindigt. In dat geval is Enginear niet gehouden enige vergoeding te voldoen.
5.4 Slechts indien Partijen ten aanzien van een Dienst een proeftijd zijn overeengekomen, kan Opdrachtgever de Overeenkomst pas na de eerste werkweek met onmiddellijke ingang en zonder reden opzeggen. Enginear brengt gedurende de proeftijd gewerkte uren te allen tijde bij Opdrachtgever in rekening.
5.5 Opzegging door Opdrachtgever geeft nimmer het recht op restitutie van door Opdrachtgever aan Enginear gedane betalingen.
5.6 Ondanks tussentijdse opzegging door Opdrachtgever blijft Opdrachtgever verplicht het overeengekomen Opdrachtgeverstarief, over de resterende periode (week, maand en dergelijke) krachtens opdracht of tot einde opzegtermijn en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijk aantal uren en overuren, aan Enginear te voldoen. Enginear is niet verplicht in dat geval voor de betreffende Dienst een vervangende Kandidaat voor te dragen.
5.7 Indien de Overeenkomst door Enginear wordt opgezegd zijn de vorderingen van Enginear op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5.8 Indien Opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Enginear, na Opdrachtgever in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien Opdrachtgever niet binnen 2 weken na door Enginear in gebreke te zijn gesteld, alsnog de tekortkoming herstelt.
5.9 Indien Enginear op rechtsgeldige wijze gebruikmaakt van haar (wettelijke) recht tot opschorting c.q. opzegging van de Overeenkomst, zal Opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, de wettelijke rente.
5.10 Behoudens in geval van overmacht (artikel 6:75 BW) is Opdrachtgever niet gerechtigd de tewerkstelling van de Medewerker geheel of gedeeltelijk op te schorten. Een (tijdelijk) gebrek aan werk bij Opdrachtgever kwalificeert niet als overmacht.

6. Ontbinding
6.1 Als een partij in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is de andere partij – naast hetgeen in de Overeenkomst is bepaald – gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke verkerende partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren en nakoming is uitgebleven.
6.2 Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
a. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b. de andere partij haar eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
d. de andere partij haar huidige onderneming staakt;
e. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.
6.3 Als Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, kan zij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Enginear nog niet is uitgevoerd.
6.4 Bedragen die Enginear vóór de ontbinding aan Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

7. Wijze van facturering
7.1 Enginear is gerechtigd alvorens de Medewerker met zijn werkzaamheden begint een voorschot in rekening te brengen voor werkzaamheden en kosten, ter hoogte van het (op voorhand gemiddelde) Opdrachtgeverstarief over vier weken. Daarnaast behoudt Enginear zich het recht voor van Opdrachtgever zekerheid te verlangen voor al verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, kosten en/of te verlenen diensten.
7.2 Voor de Diensten worden de door de Medewerker gewerkte uren tweewekelijks achteraf door Enginear middels een factuur bij Opdrachtgever in rekening gebracht. De facturen van Enginear zijn mede gebaseerd op de ingevulde en door Opdrachtgever voor akkoord bevonden digitale urenbriefje en eventueel bijkomende toeslagen en (on)kosten. In dat kader geldt ook lid 4 van dit artikel.
7.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van het digitale urenbriefje. De accordering vindt plaats via ondertekening van het digitale urenbriefje, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever verplicht zicht voor zover mogelijk binnen 1 werkdag, maar in elk geval, over elke gewerkte week, vóór de eerst volgende maandag 23:00

7.4 uur de urenstaten waarop de medewerker zijn gewerkte uren heeft geregistreerd te accorderen en vervolgens aan Enginear te verstrekken.
7.5 Bij verschil tussen een bij Enginear ingeleverd digitaal urenbriefje en het door Opdrachtgever behouden afschrift daarvan geldt het bij Enginear ingeleverde exemplaar als juist, tenzij Opdrachtgever het tegendeel aantoont.
7.6 Als de Medewerker de gegevens op het digitale urenbriefje betwist, kan Enginear het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de Medewerker, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de digitale urenbriefjes correct zijn.
7.7 Als Opdrachtgever niet aan het gestelde in lid 3 van dit artikel voldoet, kan Enginear besluiten om Opdrachtgever te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. Enginear gaat hier niet toe over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
7.8 Indien Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Medewerker of de Medewerker niet te werk kan stellen, is Opdrachtgever niettemin gehouden voor de duur van de opdracht onverkort het Opdrachtgeverstarief aan Enginear te voldoen over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijk aantal uren en overuren. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden de Medewerker tot het werk toe te laten, tenzij Opdrachtgever afdoende aantoont dat geen werk voor de Medewerker voorhanden is of de Medewerker niet te werk kan worden gesteld.
7.9 Als Opdrachtgever, nadat de Medewerker is verschenen op de werkplek, minder dan drie uren gebruik maakt van diens arbeidsaanbod, is Opdrachtgever verplicht tot betaling van het Opdrachtgeverstarief over ten minste drie uren per oproep.
7.10 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de facturen van Enginear zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen veertien dagen na factuurdatum zijn betaald, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
7.11 Bij niet tijdige betaling, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan over het factuurbedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf de dag dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag waarop het volledige factuurbedrag is voldaan.
7.12 Indien schriftelijk overeen gekomen, kan Opdrachtgever Enginear verzoeken om in overleg te treden over de mogelijkheid dat Opdrachtgever een percentage van het gefactureerde bedrag op de G-rekening van Enginear stort, alsmede over de hoogte van het percentage. Alleen bij bereikte overeenstemming kan van voornoemde mogelijkheid gebruik worden gemaakt.
7.13 Op verzoek van Enginear zal Opdrachtgever een schriftelijke machtiging verstrekken aan Enginear om de bedragen van de factureren middels automatische incasso binnen de overeengekomen termijn af te schrijven van de bankrekening van Opdrachtgever. Hiervoor zullen partijen een SEPA-machtigingsformulier gebruiken.

8. Betalingsvoorwaarden
8.1 Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Enginear werken voor Opdrachtgever bevrijdend.
8.2 Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door Opdrachtgever aan de Medewerker zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen gaan Enginear niet aan en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.
8.3 Als Opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door Opdrachtgever aan Enginear kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
8.4 Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door Opdrachtgever van enig door haar verschuldigd bedrag, is zij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf de vierde week is Opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 8% , over het factuurbedrag aan Enginear verschuldigd.
8.5 Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die Enginear moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door Opdrachtgever, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van Enginear, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.
8.6 Indien de Overeenkomst is aangegaan met meer dan één Opdrachtgever, welke Opdrachtgevers behoren tot dezelfde groep van ondernemingen, dan zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit hoofde van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
8.7 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe – naar de mening van Enginear – aanleiding geeft, is Opdrachtgever verplicht op eerste schriftelijk verzoek van Enginear:
a. een voorschot te verstrekken; en/of
b. afdoende zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen jegens Enginear door middel van bijvoorbeeld een bankgarantie of pandrecht.

8.8 De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de betreffende verplichtingen van Opdrachtgever. Ingeval Opdrachtgever geen gehoor geeft aan een verzoek van Enginear als bedoeld in het vorige lid, dan wel indien een incasso mislukt, verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling voor nodig is. Indien Opdrachtgever in verzuim verkeert, dan is Enginear gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat Enginear een schadevergoeding verschuldigd is aan Opdrachtgever. Alle vorderingen van Enginear worden als gevolg van de opzegging direct opeisbaar.

9. Klachtplicht
9.1 Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op een gebrek in de door Enginear verleende Diensten indien Opdrachtgever binnen één maand nadat zij het gebrek heeft ontdekt of had behoren te ontdekken het gebrek via een aangetekend schrijven schriftelijk bij Enginear heeft gemeld.
9.2 Klachten als in het vorige lid omschreven schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is Enginear niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de Medewerker, Opdrachtgever of aan zaken dan wel personen bij of van Opdrachtgever of een derde, verband houdend met een Overeenkomst, waaronder mede te verstaan schade die is ontstaan als gevolg van:
a. de terbeschikkingstelling van de Medewerker door Enginear aan Opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die Medewerker niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever aan haar gestelde vereisten.
b. eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst door de Medewerker.
c. toedoen of nalaten van de Medewerker, Opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de Medewerker.
10.2 Eventuele aansprakelijkheid van Enginear voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot:
a. het bedrag dat de verzekering van Enginear uitkeert, dan wel;
b. indien Enginear niet voor de betreffende schade is verzekerd of de verzekering niet (volledig) uitkeert, het door Enginear gefactureerde bedrag. Is het bedrag dat in rekening is gebracht afhankelijk van een tijdsfactor, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Enginear in de maand voorafgaand aan de schademelding bij opdrachtgever in rekening is gebracht. Bij gebreke van een voorafgaande maand, is beslissend wat Enginear in de maand waarin het schadeveroorzakende feit heeft plaatsgevonden aan Opdrachtgever volgens de Overeenkomst in rekening zou brengen dan wel heeft gebracht.
10.3 Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen, is Enginear nimmer aansprakelijk.
10.4 Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 tot en met lid 3 van dit artikel.
10.5 In ieder geval dient Opdrachtgever Enginear te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de Medewerker of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die Medewerker of derden.
10.6 De in lid 1 en lid 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Enginear.
10.7 Enginear heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van Opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Enginear maatregelen te treffen die eventuele schade kunnen voorkomen dan wel beperken.
10.8 In aanvulling op en onverminderd het bepaalde in dit artikel, is Enginear niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van informatie die niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig door Opdrachtgever, een Kandidaat of derden (over een Kandidaat) is verstrekt.

11. Overmacht
11.1 In geval van overmacht van Enginear zullen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Enginear onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
11.2 Zodra zich bij Enginear een overmachttoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan Opdrachtgever.
11.3 Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo,

overheidsmaatregelen, oorlog, terrorisme, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
11.4 Zolang de overmachttoestand voortduurt, zullen de verplichtingen van Enginear zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.
11.5 Als de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de Overeenkomst gehouden de door haar aan Enginear verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan Enginear te betalen.
11.6 Enginear is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij Opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de Overeenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

12. Geheimhouding
12.1 Enginear en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, en/of Kandidaten, die hen ter kennis is gekomen ingevolge een aanbieding of Overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
12.2 Enginear zal op verzoek van Opdrachtgever de Medewerker verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Medewerker een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
12.3 Het staat Opdrachtgever vrij om de Medewerker rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert Enginear over haar voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van hetgeen daaromtrent is vastgelegd aan Enginear.
12.4 Enginear is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de Medewerker.

13. Boetebeding
In geval van overtreding van het in artikel 12.1, artikel 22.1/22.4/22.5, artikel 28, van deze Algemene Voorwaarden bepaalde, en zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Enginear een direct opeisbare boete ter hoogte van € 25.000,– per overtreding vermeerderd met € 1.000,– voor iedere dag of deel daarvan dat de overtreding voortduurt. Enginear behoudt zich het recht voor om in plaats van de boete (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

14. Rechtskeuze en bevoegde rechter
14.1 Op deze Algemene Voorwaarden alsmede op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen Partijen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend is voorgeschreven, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

15. Conversie
Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of niet rechtens kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn. Partijen verplichten zich in dat geval om op kortst mogelijke termijn passende vervangende bepalingen overeen te komen.

DEEL II – AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN (Detachering/Detavast)
16. Het inlenen van uitzendkrachten
16.1 Op de uitzendovereenkomst tussen de Medewerker en Enginear is de ABU-CAO voor Uitzendkrachten van toepassing. Tussen Opdrachtgever en de Medewerker bestaat geen arbeidsovereenkomst.
16.2 Bij het ter beschikking stellen van de Medewerker door Enginear aan Opdrachtgever, werkt de Medewerker feitelijk onder leiding en toezicht van Opdrachtgever, Opdrachtgever neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover haar eigen werknemers.
Enginear heeft, als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden, op basis waarvan Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving, alsmede de leiding heeft en toezicht uitoefent over de Medewerker.
16.3 Opdrachtgever zal de door haar ingeleende Medewerker niet op haar beurt weer doorlenen aan een tweede/derde om onder diens toezicht en leiding te werken, zonder schriftelijke toestemming van Enginear. Een overtreding van onderhavig lid leidt ertoe dat Enginear gerechtigd is om de terbeschikkingstelling van de Medewerker en/of de Overeenkomst per direct te beëindigen, alsmede alle hieruit voortvloeiende c.q. verband houdende schade aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever dient Enginear alsdan volledig schadeloos te stellen. Indien Enginear toch toestemming verleent voor de doorlening van de Medewerker aan een tweede/derde, dan dient Opdrachtgever er op toe te zien dat deze tweede/derde alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zelf volledig nakomt en bij wijze van kettingbeding alle verplichtingen aan deze tweede/derde oplegt en de naleving ervan controleert.
16.4 Indien een Werknemer op grond van een bijzondere omstandigheid aan de zijde van de Opdrachtgever de overeengekomen arbeid niet zal kunnen verrichten, zal de Opdrachtgever ten minste vier dagen van tevoren zowel de Enginear als de Medewerker hiervan in kennis stellen. Indien de uitzendovereenkomst van de Medewerker eveneens als een oproepovereenkomst in de zin van artikel 7:628a BW kwalificeert, dan is de Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief verschuldigd over het aantal uren verband houdende met de oorspronkelijke oproep, indien hij de oproep wijzigt of annuleert binnen vier dagen voorafgaand aan de oorspronkelijke aanvangsdatum van de werkzaamheden van de Werknemer.

17. Opdrachtgeverstarief, (uur)beloning en overige vergoedingen
17.1 Opdrachtgever is voor de terbeschikkingstelling van de Medewerker het Opdrachtgeverstarief aan Enginear verschuldigd, behoudens hieromtrent andersluidende afspraken zijn gemaakt. In de Overeenkomst is de door Opdrachtgever aan Enginear verschuldigde vergoeding per uur voor de verlening van de Diensten opgenomen (Opdrachtgeverstarief). Alle in de Overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
17.2 Het Opdrachtgeverstarief staat in directe verhouding tot het aan de Medewerker verschuldigde loon. Het loon en de vergoedingen van de Medewerker worden vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies, in dienst van Opdrachtgever (de zogenoemde Inlenersbeloning van de ABU-CAO).
17.3 Onder de Inlenersbeloning vallen in elk geval de volgende componenten:
a. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
b. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan – zulks ter keuze van Enginear – gecompenseerd worden in tijd en/ of geld;
c. alle toeslagen voor werken in onregelmatigheid en/of onder (fysiek) belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk. Te denken valt aan (niet limitatief): overwerk, werken op avond-, weekend- en feestdaguren, verschoven uren, ploegendienst, lage en/of hoge temperaturen, gevaarlijke stoffen, vuil werk
d. initiële loonstijging;
e. onbelaste kostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie;
f. periodieken;
g. vergoeding van reisuren en/of reistijd verbonden aan het werk (tenzij de reisuren of reistijd reeds als gewerkte uren worden aangemerkt);
h. eenmalige uitkeringen, ongeacht het doel of de reden van de uitkering. Met eenmalige uitkeringen worden geen periodiek repeterende uitkeringen bedoeld;
i. thuiswerkvergoedingen, waarbij het deel van de vergoeding dat niet bij wet gericht is vrijgesteld bruto wordt uitgekeerd.
N.B. Voor sommige sectoren, zoals de bouw, gelden nadere voorwaarden.
17.4 Tariefwijzigingen ten gevolge van CAO-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan Opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door Opdrachtgever verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een Overeenkomst.
17.5 Het opdrachtgeverstarief wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de prijsindex volgens de dienstenprijsindex totalen (DPI), door het Centraal Bureau voor de Statistiek (“prijsindexcijfer van de arbeidsbemiddeling en personeelsplanning”) op de meest recente tijdsbasis vastgesteld. De indexatie vindt plaats op 1 januari van ieder jaar.

18. Informatieverplichting Opdrachtgever
18.1 Opdrachtgever informeert Enginear tijdig, juist en volledig inzake de looncomponenten van de Inlenersbeloning als bedoeld in artikel 17, zodat Enginear het loon van de Medewerker kan vaststellen.
18.2 Indien het loon en overige vergoedingen van de Medewerker niet kunnen worden vastgesteld volgens de Inlenersbeloning worden deze vastgesteld aan de hand van gesprekken die door Enginear worden gevoerd met Opdrachtgever en de Medewerker. Bij het vaststellen van het loon geldt als leidraad het opleidingsniveau en de ervaring van de Medewerker en de benodigde capaciteiten die de invulling van die functie met zich meebrengt.
18.3 Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemmen met de werkelijk door de Medewerker uitgeoefende functie, zal Opdrachtgever aan Enginear onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. Enginear is gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief met terugwerkende kracht te corrigeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien blijkt dat (een van de) de componenten als bedoeld in artikel 17 lid 3, onjuist is vastgesteld.

19. Voorwaarden uitzending
19.1 De arbeidsomvang en de werktijden van de Medewerker bij Opdrachtgever worden vastgelegd in de Overeenkomst, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Medewerker zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Medewerker voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever ziet er op toe dat de Medewerker de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
19.2 Vakantie en verlof van de Medewerker worden geregeld conform de wet en de ABU-CAO.
19.3 Enginear verstrekt Opdrachtgever voor aanvang van de opdracht in de Overeenkomst de functienaam, arbeidsduur per week, arbeidsplaats en beoogde looptijd van de opdracht.
19.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Enginear de Medewerker in het buitenland te werk te stellen of anderszins te verplichten in verband met de werkzaamheden naar een plaats in het buitenland te gaan. Voorts dient Opdrachtgever de Medewerker onmiddellijk terug te laten keren indien Enginear een eerder gegeven toestemming weer intrekt.
19.5 Opdrachtgever is verplicht Enginear ten minste vier weken van tevoren te informeren over bedrijfssluitingen en collectieve vrije dagen. Indien Opdrachtgever nalaat de in dit artikellid opgenomen verplichting na te komen is Enginear gerechtigd de normaliter door de Medewerker te werken uren in rekening te brengen.
19.6 Enginear stelt geen Medewerkers ter beschikking indien Enginear voorafgaand aan of tijdens de Overeenkomst bekend wordt met een bij (een bedrijfsonderdeel van) Opdrachtgever of een Gelieerde Partij waar de Medewerker ter beschikking gesteld wordt bestaande werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting.
19.7 De Opdrachtgever heeft geen recht op de exclusieve terbeschikkingstelling van de Medewerker. Enginear is te allen tijde gerechtigd aan de Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Werknemer door een andere Werknemer onder voortzetting van de opdracht, onder andere met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van de Enginear, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving. De Opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen en desgewenst door de Enginear motiveren.
19.8 Enginear schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien Enginear om welke reden dan ook een (vervangende) Werknemer niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
19.9 Indien de uitzendovereenkomst van de Werknemer ook kwalificeert als een oproepovereenkomst in de zin van artikel 7:628a BW, dan is Enginear verplicht om de Werknemer na 12 maanden een aanbod voor een vaste arbeidsomvang inclusief loondoorbetalingsverplichting te doen, waarbij de vaste arbeidsomvang minimaal gelijk dient te zijn aan de gemiddelde arbeidsomvang in de voorafgaande 12 maanden. In het geval de vaste arbeidsomvang door de Werknemer wordt geaccepteerd, dan zal het Opdrachtgeverstarief worden berekend over de vaste arbeidsomvang en niet het feitelijk aantal gewerkte uren.

20. Vervanging van Medewerkers
20.1 Bij arbeidsongeschiktheid van de Medewerker, het eindigen van de arbeidsovereenkomst met de Medewerker of een andere reden waarom een Medewerker (tijdelijk) niet of niet op gelijke wijze of in gelijke omvang ter beschikking kan worden gesteld, zal Enginear zich – ná 4 weken – inspannen een vervangende Medewerker ter beschikking te stellen.
20.2 Enginear zal zich inspannen gedurende de Overeenkomst, in het kader van de Dienst, zoveel mogelijk dezelfde Medewerker ter beschikking te stellen. Enginear is echter gerechtigd om gedurende de looptijd van de Overeenkomst een vervangende Medewerker aan te bieden, indien zij dit nodig acht met het oog op het bedrijfsbeleid van Enginear. Opdrachtgever zal in beginsel haar medewerking verlenen, tenzij dit vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen niet kan worden verlangd.
20.3 Enginear schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Opdrachtgever, indien Enginear om welke reden dan ook een (vervangende) Medewerker niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
20.4 In geval van vervanging van een Medewerker zullen Partijen in gezamenlijk overleg de inwerkperiode alsmede de verdeling van de daarmee gemoeide kosten vaststellen.

21. Civiele ketenaansprakelijkheid voor loon
21.1 Naast Enginear is Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk jegens de Medewerker voor de voldoening van het aan de Medewerker verschuldigde loon, tenzij Opdrachtgever inzake de eventuele onderbetaling als niet-verwijtbaar kwalificeert.
21.2 Opdrachtgever dient ten behoeve van het aantonen van haar niet-verwijtbaarheid in ieder geval Enginear tijdig, juist en volledig te informeren inzake de looncomponenten van de Inlenersbeloning conform artikel 17.
21.3 Enginear is jegens Opdrachtgever gehouden om de Medewerker te belonen conform de toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede de ABU-CAO.
21.4 Indien Opdrachtgever zich nader wenst te laten informeren over de arbeidsvoorwaarden van de Medewerker in het kader van de ketenaansprakelijkheid voor loon, treedt zij hierover in overleg met Enginear.
21.5 Opdrachtgever onthoudt zich van het opvragen van de gegevens die geen betrekking hebben op of in verband staan tot het loon van de Medewerker. Enginear behoudt zich het recht voor om geanonimiseerde informatie aan Opdrachtgever te verstrekken. Ten aanzien van de verkregen informatie met betrekking tot de Medewerker is Opdrachtgever verplicht tot geheimhouding.

22. Aangaan (rechtstreekse) arbeidsverhouding door Opdrachtgever met de Medewerker bij Detachering/Detavast
22.1 Het is Opdrachtgever of een Gelieerde Partij niet toegestaan om gedurende de terbeschikkingstelling van een Medewerker die Medewerker in dienst te nemen dan wel met hem een Andersoortige Arbeidsverhouding aan te gaan.
22.2 Als Opdrachtgever met een (haar door Enginear ter beschikking gestelde) Medewerker – binnen 12 maanden ná afloop van de terbeschikkingstelling – rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een Andersoortige Arbeidsverhouding, wil aangaan, stelt zij Enginear daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van Opdrachtgever te bespreken. Opdrachtgever zal aan Enginear een redelijke vergoeding verschuldigd zijn, voor de door Enginear verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving en/of opleiding van de Medewerker en een redelijke winstopslag, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9a lid 2 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.
22.3 In aanvulling op voorgaande geldt in ieder geval ten aanzien van de redelijke vergoeding dat indien Opdrachtgever of een Gelieerde Partij de Medewerker in dienst neemt, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding aangaat, vóórdat hij/zij de volledige, gebruikelijke duur van terbeschikkingstelling van 1750 uur heeft gewerkt, een redelijke werving- en selectievergoeding is verschuldigd.
22.4 Opdrachtgever of een Gelieerde Partij gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst of een Andersoortige Arbeidsverhouding met de Medewerker aan, als de Medewerker de uitzendovereenkomst met Enginear niet rechtsgeldig heeft beëindigd.
22.5 Het is Opdrachtgever of een Gelieerde Partij verboden om Medewerkers ertoe te bewegen om een arbeidsovereenkomst, dan wel een Andersoortige Arbeidsverhouding met een andere onderneming aan te gaan, al dan niet met de bedoeling de Medewerkers middels deze andere onderneming in te lenen.

23. Zorgplicht Opdrachtgever en vrijwaring jegens Enginear
23.1 Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat zij volgens artikel 7: 658 BW en de geldende Arbo-wetgeving de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de Medewerker. Opdrachtgever verstrekt de Medewerker concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de Medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt Opdrachtgever de Medewerker persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk.
23.2 Voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt Opdrachtgever aan de Medewerker en Enginear de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de Medewerker, alsmede de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De Medewerker dient voldoende gelegenheid te krijgen om van de inhoud kennis te nemen, alvorens de werkzaamheden aanvang kunnen vinden.
23.3 Voorts staat Opdrachtgever er voor in dat de arbeidsduur, rust en werktijden van de Medewerker voldoen aan alle wettelijke vereisten. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zullen de werktijden altijd vallen van maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 uur en 18.00 uur.
23.4 Indien de Medewerker een bedrijfsongeval overkomt of getroffen wordt door een beroepsziekte, zal Opdrachtgever ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt gemaakt, welke aan Enginear wordt toegezonden en – indien van toepassing – aan de bevoegde instanties. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval of de ziekte zodanig vastgelegd, dat daaruit met duidelijk blijkt of en in hoeverre Opdrachtgever (welke) maatregelen heeft genomen ter voorkoming van het ongeval en/of beroepsziekte.
23.5 Opdrachtgever vrijwaart Enginear voor enige vergoeding van de schade die de Medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Medewerker, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.

23.6 Als de Medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is Opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens Enginear gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Medewerker, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.
23.7 Opdrachtgever vrijwaart Enginear volledig tegen aanspraken, jegens Enginear ingesteld wegens het niet nakomen door Opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen en zal de hiermee verband houdende kosten voor rechtsbijstand volledig aan Enginear vergoeden. Opdrachtgever verleent Enginear de bevoegdheid haar aanspraken bedoeld in onderhavig artikel aan de direct belanghebbende(n) te cederen. Dit laat de mogelijkheid van een eventuele inroeping van de ontbinding van de Overeenkomst onverlet. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding en zo nodig aanvullend op onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht een rol speelt.
23.8 Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.

24. Identificatie en persoonsgegevens
24.1 Opdrachtgever stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een Medewerker diens identiteit vast aan de hand van het originele identiteitsdocument. Opdrachtgever richt haar administratie zodanig in dat de identiteit van de Medewerker kan worden aangetoond.
24.2 Opdrachtgever behandelt de haar in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van Medewerkers vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming en overige relevante wetgeving.
24.3 Opdrachtgever is gehouden om in het geval van een datalek, waarbij kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en Enginear. Enginear zal vervolgens de betrokken Medewerkers informeren.
24.4 Enginear is niet aansprakelijk voor boetes of claims die Opdrachtgever worden opgelegd omdat zij haar verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen. Opdrachtgever vrijwaart Enginear volledig tegen aanspraken, jegens Enginear ingesteld wegens het niet nakomen door Opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen en zal de hiermee verband houdende kosten rechtsbijstand volledig aan Enginear vergoeden.

25. Auto van de zaak en bedrijfssluiting
25.1 Als Opdrachtgever voornemens is de Medewerker een auto ter beschikking te stellen, deelt Opdrachtgever dit onverwijld mede aan Enginear. Uitsluitend in overleg met Enginear komt Opdrachtgever met de Medewerker overeen dat de auto privé gereden mag worden, zodat Enginear hiermee rekening kan houden in de loonheffing. Als Opdrachtgever dit nalaat is zij gehouden de daaruit voortvloeiende schade, kosten en (fiscale) gevolgen te vergoeden die Enginear lijdt.
25.2 Als er gedurende de terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert Opdrachtgever Enginear hieromtrent bij het aangaan van de Overeenkomst, zodat Enginear hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Als Opdrachtgever dit nalaat is zij gedurende de bedrijfssluiting of verplichte vrije dag, aan Enginear verschuldigd het aantal uur zoals overeengekomen in de Overeenkomst, vermenigvuldigd met het laatst geldende Opdrachtgeverstarief.

DEEL III. – AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR WERVING & SELECTIE
26. Toepasselijkheid algemene bepalingen
De strekking van de in deel I van deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen, meer specifiek artikel 2, 3, 4, 6, 7.10, 8, 10 t/m 12, 14 en 15 zijn van overeenkomstige toepassing op de Overeenkomst (Werving & Selectie) tussen Enginear en Opdrachtgever.

27. Vergoeding en inhoud van de Overeenkomst
27.1 De door Opdrachtgever aan Enginear verschuldigde vergoeding voor Werving & Selectie kan bestaan uit, hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij uit een van tevoren overeengekomen percentage van het aan de Kandidaat aangeboden full time bruto jaarsalaris te vermeerderen met vakantiebijslag. De verschuldigde vergoeding voor Werving & Selectie wordt in de Overeenkomst gespecificeerd.
27.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergoeding slechts dan verschuldigd indien de Werving & Selectie heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst respectievelijk Andersoortige Arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever of een Gelieerde Partij – al dan niet na tussenkomst van
een derde partij – met een door Enginear geselecteerde Kandidaat (artikel 30.2 Algemene Voorwaarden).
27.3 In de Overeenkomst kan, voor zover relevant, de duur van Werving & Selectie, de wijze waarop deze door Enginear wordt uitgevoerd en de daarvoor door Opdrachtgever aan Enginear verschuldigde vergoeding worden opgenomen.

28. Aangaan arbeidsverhouding door Opdrachtgever met de Kandidaat
Als Opdrachtgever – of een daaraan gelieerde partij – gedurende de looptijd van de opdracht tot Werving & Selectie of binnen twaalf maanden na beëindiging daarvan zelf (alsnog) een arbeidsovereenkomst respectievelijk een Andersoortige Arbeidsverhouding met een door Enginear geselecteerde c.q. geïntroduceerde Kandidaat (zie artikel 30.1 Algemene Voorwaarden) aangaat, is Opdrachtgever terstond aan Enginear de (per e-mail)geoffreerde Werving & Selectie-vergoeding, ofwel het boetebedrag ex artikel 13, verschuldigd. Zulks ter discretie van Enginear.

29. Selectie van de Kandidaat
29.1 De Kandidaat wordt door Enginear geselecteerd enerzijds aan de hand van de door Opdrachtgever aan Enginear verstrekte wensen omtrent diens hoedanigheden en kundigheden en verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de functie en anderzijds aan de hand van de bij Enginear bekende hoedanigheden en kundigheden van de Kandidaat.
29.2 Niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van wensen en inlichtingen betreffende de gewenste Kandidaat en de aard van de functie zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, kunnen niet door Opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door Enginear niet worden gehonoreerd.

30. Rechten en verplichtingen Opdrachtgever
30.1 Een Kandidaat wordt geacht aan Opdrachtgever te zijn geïntroduceerd op het moment waarop Enginear aan Opdrachtgever (via de in de offerte opgenomen koppeling/’link’) nadere informatie (anders dan in de offerte is opgenomen) verschaft over de specifieke Kandidaat dan wel de Kandidaten.
30.2 In aanvulling op en onverminderd het bepaalde in artikel 4.3 van deze Algemene Voorwaarden, geldt dat Opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor de keuze van een Kandidaat alsmede voor het verifiëren van referenties en de controle van diploma’s van een Kandidaat. Het verifiëren van referenties en controle van diploma’s is slechts toegestaan met toestemming van de betreffende Kandidaat.
30.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk, en draagt zelf de kosten, voor het verkrijgen van alle wettelijk vereiste vergunningen, certificaten en/of andere