Algemene voorwaarden - Enginear

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden in PDF

Algemene Voorwaarden van Enginear B.V.

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit 3 delen. Deel I bevat de algemene bepalingen, deel II bevat aanvullende bepalingen met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en deel III bevat aanvullende bepalingen met betrekking tot Werving & Selectie

DEEL I – ALGEMENE BEPALINGEN

1.

Definities

In deze algemene voorwaarden van Enginear B.V. (hierna: de ‘Algemene Voorwaarden’) wordt verstaan onder:

ABU-CAO:

De CAO voor Uitzendkrachten die geldt voor ondernemingen die vallen onder de daarin beschreven werkingssfeer;

Andersoortige Arbeidsverhouding:

Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan:

a.

het aanstellen als ambtenaar;

b.

de overeenkomst van opdracht;

c.

aanneming van werk;

d.

het ter beschikking laten stellen van de uitzendkracht aan Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming of payrollorganisatie) voor hetzelfde of ander werk.

Detachering:

het ter beschikking stellen van een Medewerker door Enginear aan Opdrachtgever, waarbij de Medewerker onder leiding en toezicht van Opdrachtgever voor haar werkzaamheden verricht;

Detavast:

het ter beschikking stellen van een Medewerker door Enginear aan Opdrachtgever voor een bepaalde periode van gewerkte uren, zoals in de Overeenkomst nader bepaald, waarbij de
Medewerker onder leiding en toezicht van, en ten behoeve van, Opdrachtgever werkzaamheden verricht. Na het verstrijken van 1750 gewerkte uren mag opdrachtgever de Medewerker kosteloos in dienst nemen.

Diensten:

alle diensten die onderwerp zijn van de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot Werving & Selectie en Detachering/Detavast van specialisten op het vakgebied van de gebouwde omgeving;

Enginear:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Enginear B.V., statutair gevestigd en kantoor houdende te (2803 PK) Gouda, aan de Tielweg 10, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nr. 56666217, die op basis van een Overeenkomst Medewerkers ter beschikking stelt aan Opdrachtgevers en bijbehorende Werving & Selectie verzorgt;

Gelieerde Partij:

een rechtspersoon waarmee Opdrachtgever direct of indirect in groeps- of concernverband verbonden is;

Inlenersbeloning:

rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van Opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de Medewerker uitoefent, steeds bestaande uit de in de meest actuele versie van de ABU-CAO opgenomen loonelementen;

Kandidaat:

een – in het kader van de Diensten – door Enginear geworven en/of geselecteerd persoon, welke (door Enginear) geschikt geacht wordt voor een bepaalde functie bij Opdrachtgever;

Medewerker:

de arbeidskracht die door Enginear op uitzendbasis ter beschikking wordt gesteld aan
Opdrachtgever;

Opdrachtgever:

iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Enginear een Overeenkomst aangaat;

Opdrachtgeverstarief:

Het door Opdrachtgever aan Enginear verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld;

Overeenkomst (inclusief schriftelijke opdrachtbevestiging):

iedere overeenkomst die tussen Enginear en Opdrachtgever tot stand komt betreffende het verlenen van Diensten aan Opdrachtgever, zulks tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle rechtshandelingen benodigd voor het aangaan of ter uitvoering van die overeenkomst;

Partijen:

Enginear en Opdrachtgever tezamen;

Werving & Selectie:

de bemiddeling van Enginear tussen Opdrachtgever en Kandidaat met als doel om Kandidaat bij Opdrachtgever een dienstverband te laten verkrijgen.

 

2.

Toepasselijkheid en wijziging van de Algemene Voorwaarden

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere aanbieding of offerte van Enginear, en iedere Overeenkomst en mogelijke andere rechtsverhoudingen tussen Enginear en Opdrachtgever.

2.2

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3

Enginear heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, waarbij geldt dat zij een redelijke kennisgevingtermijn ten opzichte van Opdrachtgever in acht dient te nemen. Bij gebreke van protest binnen 14 dagen na kennisgeving, gelden de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag van de kennisgeving op alle nieuwe Overeenkomsten alsook op alle nog lopende Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de kennisgeving.

3.

Aanbiedingen en offertes

3.1

Tenzij in de aanbieding of offerte anders is aangegeven, zijn alle aanbiedingen en offertes van Enginear vrijblijvend en is Enginear slechts aan de offerte of aanbieding gebonden indien zij de aanvaarding hiervan schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

3.2

De in de aanbiedingen en offertes genoemde prijzen zijn exclusief btw.

3.3

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.

De Overeenkomst

4.1

De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van Opdrachtgever, doordat Enginear feitelijk een Medewerker ter beschikking stelt aan Opdrachtgever, wanneer Opdrachtgever een (zoek)opdracht plaatst bij Enginear en wanneer Opdrachtgever een gesprek aangaat met een Kandidaat (waarbij niet relevant is of de Kandidaat op initiatief van Enginear of Opdrachtgever is aangedragen bij Opdrachtgever, al dan niet op basis van een openstaande vacature bij Opdrachtgever).

4.2

De bijzondere voorwaarden (c.q. bepalingen) waaronder de Medewerker door Enginear ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever zijn opgenomen in de schriftelijke opdrachtbevestiging. Indien bepalingen in de schriftelijke opdrachtbevestiging in strijd zijn met/ of niet geheel overeenkomen met de Algemene Voorwaarden dan gelden de specifieke bepalingen uit de schriftelijke opdrachtbevestiging.

4.3

Enginear zal de bij haar medewerkers aanwezige kennis en ervaring aanwenden teneinde de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Resultaten van verleende Diensten worden evenwel nadrukkelijk niet gegarandeerd.

4.4

De uitvoering van de Overeenkomst kan door Enginear geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan (een) derde(n).

4.5

Opdrachtgever zal geen activiteiten ondernemen die de uitvoering van de Overeenkomst door Enginear (negatief) beïnvloeden.

4.6

Tussen Partijen overeengekomen termijnen, behoudens betalingstermijnen, hebben uitsluitend te gelden als streeftermijnen. Het enkel overschrijden van deze termijnen brengt Enginear niet van rechtswege in verzuim.

4.7

Een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst wordt pas van kracht nadat deze door Enginear schriftelijk is bevestigd.

5.

Duur en opzegging Overeenkomst, opschorting

5.1

Een Overeenkomst tussen Enginear en Opdrachtgever die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt automatisch door het verloop van die bepaalde tijd of eerder door voltooiing van alle in de Overeenkomst benoemde Diensten.

5.2

Een Overeenkomst (zowel voor bepaalde of onbepaalde tijd) kan door iedere Partij tussentijds schriftelijk via een aangetekend schrijven worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken.

5.3

In aanvulling op en onverminderd het bepaalde in dit artikel, kan de Overeenkomst door Enginear tussentijds schriftelijk per direct worden opgezegd indien de uitzendovereenkomst tussen Enginear en de Medewerker eindigt. In dat geval is Enginear niet gehouden enige vergoeding te voldoen aan Opdrachtgever.

5.4

Slechts indien Partijen ten aanzien van een Dienst een proeftijd zijn overeengekomen, kan Opdrachtgever de Overeenkomst (pas na de eerste werkweek) met onmiddellijke ingang en zonder reden opzeggen, voor zolang de proeftijd geldt. Enginear brengt gedurende de proeftijd gewerkte uren te allen tijde bij Opdrachtgever in rekening.

5.5

Opzegging door Opdrachtgever geeft nimmer het recht op restitutie van door Opdrachtgever aan Enginear gedane betalingen.

5.6

Ondanks tussentijdse opzegging door Opdrachtgever blijft Opdrachtgever verplicht het overeengekomen Opdrachtgeverstarief aan Enginear te voldoen, over de resterende periode (week, maand en dergelijke) krachtens Overeenkomst of tot het einde van de opzegtermijn en onder de laatstelijk geldende voorwaarden of voor het gebruikelijk aantal uren en overuren. Enginear is nooit verplicht een vervangende Kandidaat voor te dragen, ook niet in het voorgaande geval voor de betreffende Dienst.

5.7

Indien de Overeenkomst door Enginear wordt opgezegd zijn de vorderingen van Enginear op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5.8

Indien Opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Enginear, na Opdrachtgever in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien Opdrachtgever niet binnen 2 weken na door Enginear in gebreke te zijn gesteld, alsnog de tekortkoming herstelt.

5.9

Indien Enginear op rechtsgeldige wijze gebruikmaakt van haar (wettelijke) recht tot opschorting c.q. opzegging van de Overeenkomst, zal Opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, de wettelijke rente.

5.10

Behoudens in geval van overmacht (artikel 6:75 BW) is Opdrachtgever niet gerechtigd de tewerkstelling van de Medewerker geheel of gedeeltelijk op te schorten. Een (tijdelijk) gebrek aan werk bij Opdrachtgever kwalificeert niet als overmacht.

5.11

Opdrachtgever informeert Enginear tijdig omtrent het eindigen of voortzetten van de terbeschikkingstelling van de Medewerker, teneinde Enginear in staat te stellen haar verplichtingen ter zake een wettelijke aanzegtermijn juist en volledig na te komen. Komt Opdrachtgever voorgaande verplichting niet na, dan vrijwaart zij Enginear voor alle schade die hieruit kan voortvloeien.

5.12

Beëindiging van een Overeenkomst heeft geen gevolgen voor eventuele andere Overeenkomsten tussen Enginear en Opdrachtgever.

6.

Ontbinding

6.1

Als een partij in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is de andere partij – naast hetgeen in de Overeenkomst is bepaald – gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke verkerende partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren en nakoming is uitgebleven.

6.2

Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:

a.

de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

b.

de andere partij haar eigen faillissement aanvraagt, het faillissement wordt aangevraagd of in staat van faillissement wordt verklaard;

c.

de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;

d.

de andere partij haar huidige onderneming staakt;

e.

buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

6.3

Als Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, kan zij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Enginear nog niet is uitgevoerd.

6.4

Bedragen die Enginear vóór de ontbinding aan Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

7.

Wijze van facturering

7.1

Enginear is gerechtigd alvorens de Medewerker met zijn werkzaamheden begint een voorschot in rekening te brengen voor werkzaamheden en kosten, ter hoogte van het (op voorhand gemiddelde) Opdrachtgeverstarief over vier weken. Daarnaast behoudt Enginear zich het recht voor van Opdrachtgever zekerheid te verlangen voor al verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, kosten en/of te verlenen Diensten.

7.2

Voor de Diensten worden de door de Medewerker gewerkte uren tweewekelijks achteraf door Enginear middels een factuur bij Opdrachtgever in rekening gebracht. De facturen van Enginear zijn mede gebaseerd op de ingevulde en door Opdrachtgever voor akkoord bevonden digitale urenbriefje en eventueel bijkomende toeslagen en (on)kosten. In dat kader geldt ook lid 4 van dit artikel.

7.3

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van het digitale urenbriefje. De accordering vindt plaats via ondertekening van het digitale urenbriefje, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever verplicht zicht voor zover mogelijk binnen 1 werkdag, maar in elk geval, over elke gewerkte week, vóór de eerstvolgende maandag 23:00 uur de urenstaten waarop de medewerker zijn gewerkte uren heeft geregistreerd te accorderen en vervolgens aan Enginear te verstrekken.

7.4

Bij verschil tussen een bij Enginear ingeleverd digitaal urenbriefje en het door Opdrachtgever behouden afschrift daarvan geldt het bij Enginear ingeleverde exemplaar als juist, tenzij Opdrachtgever het tegendeel aantoont.

7.5

Als de Medewerker de gegevens op het digitale urenbriefje betwist, kan Enginear het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de Medewerker, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de digitale urenbriefjes correct zijn.

7.6

Als Opdrachtgever niet aan het gestelde in lid 3 van dit artikel voldoet, kan Enginear besluiten om Opdrachtgever te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. Enginear gaat hier niet toe over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

7.7

Indien Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Medewerker of de Medewerker niet te werk kan stellen, is Opdrachtgever niettemin gehouden voor de duur van de opdracht onverkort het Opdrachtgeverstarief aan Enginear te voldoen over het per periode (week, maand en dergelijke) gebruikelijk aantal uren en overuren of krachtens de laatstelijk overeengekomen voorwaarwaarden in de Overeenkomst. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden de Medewerker tot het werk toe te laten, tenzij Opdrachtgever afdoende aantoont dat geen werk voor de Medewerker voorhanden is of de Medewerker niet te werk kan worden gesteld.

7.8

Als Opdrachtgever, nadat de Medewerker is verschenen op de werkplek, niet of minder dan drie uren gebruik maakt van diens arbeidsaanbod, is Opdrachtgever verplicht tot betaling van het Opdrachtgeverstarief over ten minste drie uren per oproep.

7.9

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de facturen van Enginear zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen veertien dagen na factuurdatum zijn betaald, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

7.10

Bij niet tijdige betaling, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan over het factuurbedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf de dag dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag waarop het volledige factuurbedrag is voldaan.

7.11

Indien schriftelijk overeengekomen, kan Opdrachtgever Enginear verzoeken om in overleg te treden over de mogelijkheid dat Opdrachtgever een percentage van het gefactureerde bedrag op de G-rekening van Enginear stort, alsmede over de hoogte van het percentage. Alleen bij bereikte overeenstemming kan van voornoemde mogelijkheid gebruik worden gemaakt.

7.12

Op verzoek van Enginear zal Opdrachtgever een schriftelijke machtiging verstrekken aan Enginear om de bedragen van de factureren middels automatische incasso binnen de overeengekomen termijn af te schrijven van de bankrekening van Opdrachtgever. Hiervoor zullen partijen een SEPA-machtigingsformulier gebruiken.

8.

Betalingsvoorwaarden

8.1

Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Enginear werken voor Opdrachtgever bevrijdend.

8.2

Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door Opdrachtgever aan de Medewerker zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen gaan Enginear niet aan en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.

8.3

Als Opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door Opdrachtgever aan Enginear kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

8.4

Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door Opdrachtgever van enig door haar verschuldigd bedrag, is zij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf de vierde week is Opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 8% over het factuurbedrag aan Enginear verschuldigd.

8.5

Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die Enginear moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door Opdrachtgever, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van Enginear, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

8.6

Tenzij door Enginear anders aangegeven, strekken betalingen van Opdrachtgever steeds eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor de nieuwe gaan, ongeacht of Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Enginear kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

8.7

Indien de Overeenkomst is aangegaan met meer dan één Opdrachtgever, welke Opdrachtgevers behoren tot dezelfde groep van ondernemingen, dan zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit hoofde van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

8.8

Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe – naar de mening van Enginear – aanleiding geeft, is Opdrachtgever verplicht op eerste schriftelijk verzoek van Enginear:

a.

een voorschot te verstrekken; en/of

b.

afdoende zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen jegens Enginear door middel van bijvoorbeeld een bankgarantie of pandrecht.

8.9

De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de betreffende verplichtingen van Opdrachtgever. Ingeval Opdrachtgever geen gehoor geeft aan een verzoek van Enginear als bedoeld in het vorige lid, dan wel indien een incasso mislukt, verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling voor nodig is. Indien Opdrachtgever in verzuim verkeert, dan is Enginear gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat Enginear een schadevergoeding verschuldigd is aan Opdrachtgever. Alle vorderingen van Enginear worden als gevolg van de opzegging direct opeisbaar.

9.

Klachtplicht

9.1

Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op een gebrek in de door Enginear verleende Diensten indien Opdrachtgever binnen één maand nadat zij het gebrek heeft ontdekt of had behoren te ontdekken het gebrek via een aangetekend schrijven schriftelijk bij Enginear heeft gemeld.

9.2

Klachten als in het vorige lid omschreven schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

10.

Aansprakelijkheid

10.1

Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is Opdrachtgever aansprakelijk voor (en Enginear niet gehouden tot enige vergoeding van) schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de Medewerker, Opdrachtgever, derde of aan zaken dan wel personen bij of van Opdrachtgever of een derde, verband houdend met een Overeenkomst, waaronder mede (maar niet alleen) te verstaan schade die is ontstaan als gevolg van:

a.

de terbeschikkingstelling van de Medewerker door Enginear aan Opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die Medewerker niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever aan haar gestelde vereisten.

b.

eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst door de Medewerker.

c.

toedoen of nalaten van de Medewerker, Opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de Medewerker.

10.2

Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat Enginear jegens Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele

betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te

allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:

a.

De totale aansprakelijkheid van Enginear wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen verplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt alleen verstaan schade welke het gevolg is van beschadiging of vernietiging van een zaak (reparatiekosten of vervangingskosten);

b.

Enginear is nimmer aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden indirecte schade waaronder mede wordt verstaan (maar niet beperkt hiertoe): gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vermindering van goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Enginear verband houdende met vernietiging of verlies van gegevens of documenten;

c.

Enginear is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van informatie die niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig door Opdrachtgever, een Kandidaat of derden (over een Kandidaat) is verstrekt;

d.

De aansprakelijkheid van Enginear, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover Opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Enginear in voorkomend geval uitkeert;

e.

In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Enginear – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Enginear, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW,

-uit hoofde van een specifieke Overeenkomst is beperkt tot de hoogte van de drie laatst door Opdrachtgever uit hoofde van deze Overeenkomst betaalde facturen tezamen;

-uit andere hoofde is beperkt tot een bedrag van € 5.000,- per aanspraak; waarbij geldt dat de totale aansprakelijkheid van Enginear te allen tijde is beperkt tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per jaar, ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid en het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen.

10.3

Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel. Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Enginear een kopie van het polisblad te overleggen aan Enginear.

10.4

Opdrachtgever vrijwaart Enginear voor eventuele vorderingen van de Medewerker of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die Medewerker of derden.

10.5

De in lid 1 en lid 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Enginear.

10.6

Enginear heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van Opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Enginear maatregelen te treffen die eventuele schade kunnen voorkomen dan wel beperken.

10.7

Schade waarvoor Enginear voor aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Enginear gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.

10.8

Een aansprakelijkheidsvordering jegens Enginear vervalt binnen 12 maanden nadat Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

10.9

Alle ondergeschikten van Enginear kunnen zich tegenover Opdrachtgever en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als Enginear beroepen op de bepalingen van dit artikel.

10.10

Het bepaalde in dit artikel, evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden, gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Enginear zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

11.

Overmacht

11.1

In geval van overmacht van Enginear zullen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Enginear onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.

11.2

Zodra zich bij Enginear een overmachtstoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan Opdrachtgever.

11.3

Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, overmacht van toeleveranciers van Enginear, oorlog(sgevaar), epidemieën, pandemieën, terrorisme, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (cyber) crime, (cyber)vandalisme, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede ongeval of ziekte van personeel.

11.4

Zolang de overmachtstoestand voortduurt, zullen de verplichtingen van Enginear zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachtstoestand zijn ontstaan.

11.5

Als de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de Overeenkomst gehouden de door haar aan Enginear verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachtstoestand, aan Enginear te betalen.

11.6

Enginear is tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij Opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de Overeenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

12.

Geheimhouding

12.1

Enginear en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, en/of Kandidaten, die hen ter kennis is gekomen ingevolge een aanbieding of Overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

12.2

Enginear zal op verzoek van Opdrachtgever de Medewerker verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaarwordt, tenzij op de Medewerker een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

12.3

Het staat Opdrachtgever vrij om de Medewerker rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert Enginear over haar voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van hetgeen daaromtrent is vastgelegd aan Enginear.

12.4

Enginear is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de Medewerker.

13.

Boetebeding

In geval van overtreding van het in artikel 12.1 en/of artikel 31, van deze Algemene Voorwaarden bepaalde, en zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Enginear een direct opeisbare boete ter hoogte van € 25.000,– per overtreding vermeerderd met € 1.000,– voor iedere dag of deel daarvan dat de overtreding voortduurt. Enginear behoudt zich het recht voor om in plaats van de boete (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

14.

Rechtskeuze en bevoegde rechter

14.1

Op deze Algemene Voorwaarden alsmede op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2

Alle geschillen tussen Partijen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend is voorgeschreven, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

15.

Conversie

Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of niet rechtens kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn. Partijen verplichten zich in dat geval om op kortst mogelijke termijn passende vervangende bepalingen overeen te komen.

DEEL II – AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN (Detachering/Detavast)

16.

Het inlenen van uitzendkrachten

16.1

Op de uitzendovereenkomst tussen de Medewerker en Enginear is de ABU-CAO voor Uitzendkrachten van toepassing. Tussen Opdrachtgever en de Medewerker bestaat geen arbeidsovereenkomst.

16.2

Bij het ter beschikking stellen van de Medewerker door Enginear aan Opdrachtgever, werkt de Medewerker feitelijk onder leiding en toezicht van Opdrachtgever, Opdrachtgever neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover haar eigen werknemers.

Enginear heeft, als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden, op basis waarvan Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving, alsmede de leiding heeft en toezicht uitoefent over de Medewerker.
16.3

Opdrachtgever zal de door haar ingeleende Medewerker niet op haar beurt weer doorlenen aan een tweede/derde om onder diens toezicht en leiding te werken, zonder schriftelijke toestemming van Enginear. Onder doorlening wordt mede verstaan het door Opdrachtgever ter beschikking stellen aan een Gelieerde Partij. Een overtreding van onderhavig lid leidt ertoe dat Enginear gerechtigd is om de terbeschikkingstelling van de Medewerker en/of de Overeenkomst per direct te beëindigen, alsmede alle hieruit voortvloeiende c.q. verband houdende schade aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever dient Enginear alsdan volledig schadeloos te stellen. Indien Enginear toch toestemming verleent voor de doorlening van de Medewerker aan een tweede/derde, dan dient Opdrachtgever erop toe te zien dat deze tweede/derde alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zelf volledig nakomt en bij wijze van kettingbeding alle verplichtingen aan deze tweede/derde oplegt en de naleving ervan controleert.

16.4

Het is Enginear toegestaan om de Medewerker in te lenen via een andere werkgever en deze vervolgens door te lenen aan Opdrachtgever. Indien deze situatie zich voordoet, moet in de gevallen in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden waar “Enginear” is genoemd in de positie als werkgever van de Medewerker, deze andere werkgever worden gelezen.

16.5

Indien een Werknemer op grond van een bijzondere omstandigheid aan de zijde van Opdrachtgever de overeengekomen arbeid niet zal kunnen verrichten, zal Opdrachtgever ten minste vier dagen van tevoren zowel Enginear als de Medewerker hiervan in kennis stellen. Indien de uitzendovereenkomst van de Medewerker eveneens als een oproepovereenkomst in de zin van artikel 7:628a BW kwalificeert, dan is Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief verschuldigd over het aantal uren verband houdende met de oorspronkelijke oproep, indien hij de oproep wijzigt of annuleert binnen vier dagen voorafgaand aan de oorspronkelijke aanvangsdatum van de werkzaamheden van de Werknemer.

17.

Opdrachtgeverstarief, (uur)beloning en overige vergoedingen

17.1

Opdrachtgever is voor de terbeschikkingstelling van de Medewerker het Opdrachtgeverstarief aan Enginear verschuldigd voor ieder door de Medewerker gewerkt uren of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop Enginear op grond van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden aanspraak heeft, behoudens hieromtrent andersluidende afspraken zijn gemaakt. In de Overeenkomst is de door Opdrachtgever aan Enginear verschuldigde vergoeding per uur voor de verlening van de Diensten opgenomen (Opdrachtgeverstarief). Alle in de Overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief btw. Het Opdrachtgeverstarief wordt tevens vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de (kosten)vergoedingen en uitkeringen die Enginear verschuldigd is aan de Medewerker.

17.2

De aan Enginear verschuldigde vergoeding staat in directe verhouding tot het aan de Medewerker verschuldigde loon. Het loon en de vergoedingen van de Medewerker worden vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies, in dienst van Opdrachtgever (de zogenoemde Inlenersbeloning van de ABU-CAO).

17.3

Alle elementen van de Inlenersbeloning worden aan Opdrachtgever doorberekend, inclusief eventuele door Enginear verschuldigde werkgeverslasten. Voor de volledigheid wordt Opdrachtgever erop gewezen dat niet slechts de bij haar (eventueel) van toepassing zijnde cao relevant is voor de vaststelling van de (hoogte van de) Inlenersbeloning, maar dat dit ook het geval is bij elementen van de Inlenersbeloning die Opdrachtgever – naast/bovenop/in plaats van de bij haar geldende cao – aan haar eigen personeel toekent/moet toekennen. Ook die beloning maakt onderdeel uit van de Inlenersbeloning, is Enginear verschuldigd aan de Medewerker en wordt om die reden – op de gebruikelijke wijze – doorbelast aan Opdrachtgever.

 

17.4

Onder de Inlenersbeloning vallen in elk geval de volgende componenten:

a.

het geldende periodeloon in de schaal, behorende bij de functiegroep waarin de Medewerker is ingedeeld;

b.

de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan – zulks ter keuze van Enginear – gecompenseerd worden in tijd en/ of geld;

c.

alle toeslagen;

d.

initiële loonstijging, vanaf hetzelfde tijdstip (ook als dit tijdstip in het verleden ligt) en met dezelfde omvang als bij Opdrachtgever;

e.

alle kostenvergoedingen;

f.

periodieken;

g.

vergoeding van reisuren en/of reistijd verbonden aan het werk (tenzij de reisuren of reistijd reeds als gewerkte uren worden aangemerkt);

h.

eenmalige uitkeringen, ongeacht het doel of de reden van de uitkering. Met eenmalige uitkeringen worden geen periodiek repeterende uitkeringen bedoeld;

i.

thuiswerkvergoedingen;

j.

vaste eindejaarsuitkeringen (hoogte, tijdstip en voorwaarden zoals bij Opdrachtgever bepaald).

N.B. Voor sommige sectoren, zoals de bouw, gelden nadere voorwaarden.

17.5 Indien op enig moment de arbeidsomvang van de Medewerker omhoog moet worden bijgesteld, vanwege het door de Medewerker geaccepteerde verplichte aanbod van Enginear (gelet op het bepaalde in artikel 7:628a lid 5 BW), is Opdrachtgever (vanaf het moment dat Enginear de Medewerker dit aantal uren moet doorbetalen) steeds het Opdrachtgeverstarief verschuldigd over dit aangepaste aantal uren.

17.6 Indien op enig moment de Inlenersbeloning moet worden toegepast of verhoogd – of indien de elementen van de Inlenersbeloning in de ABU-CAO worden aangepast/uitgebreid – stelt Enginear de beloning van de Medewerker en het Opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en Inlenersbeloning, direct vanaf het moment waarop de wijziging van de Inlenersbeloning ingaat (indien nodig met terugwerkende kracht). In de beloning en het uiteindelijke tarief dat Opdrachtgever aan Enginear verschuldigd is, worden alle bij Opdrachtgever geldende elementen van de Inlenersbeloning betrokken. Opdrachtgever is eventuele in de Inlenersbeloning gewijzigde toeslagen, (kosten)vergoedingen en mogelijke andere elementen een-op-een aan Enginear verschuldigd, op gelijke wijze (en vanaf hetzelfde moment) als waarop Enginear deze verschuldigd is aan de Medewerker. In het geval van een bruto vergoeding/uitkering/etc., zullen ook de door Enginear verschuldigde werkgeverslasten een-op-een aan Opdrachtgever worden doorbelast. Indien de Medewerker met terugwerkende kracht recht heeft op een (initiële) loonsverhoging, is het Enginear eveneens toegestaan het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht te verhogen en in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

17.7 Naast de hiervoor bedoelde gevallen is Enginear in ieder geval ook gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de Overeenkomst (met ingang van het tijdstip van de wijziging, eventueel met terugwerkende kracht) aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen als gevolg van:

-een wijziging van de ABU-CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij Opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;

-wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de ABU-CAO of enig verbindend voorschrift;

-een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de ABU-CAO, de bij Opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet- en regelgeving;

-indexering van de lonen door het Centraal Bureau van de Statistiek;

-een wijziging in de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst tussen Enginear en de Medewerker.

17.8 Het opdrachtgeverstarief wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de prijsindex volgens de dienstenprijsindex totalen (DPI), door het Centraal Bureau voor de Statistiek (“prijsindexcijfer van de arbeidsbemiddeling en personeelsplanning”) op de meest recente tijdsbasis vastgesteld. De indexatie vindt plaats op 1 januari van ieder jaar.

17.9 Opdrachtgever is het Opdrachtgeverstarief eveneens verschuldigd over de uren waarop de Medewerker de werkzaamheden niet kan verrichten vanwege onwerkbaar weer. Indien Opdrachtgever in dit geval een beroep kan doen op de door de overheid vastgestelde ‘Regeling onwerkbaar weer’, dan kan Enginear ervoor kiezen om deze regeling eveneens toe te passen, met inachtneming van de daartoe in de ABU-CAO opgenomen voorwaarden.

18.

Informatieverplichting Opdrachtgever en beloning Medewerker

18.1

Opdrachtgever informeert Enginear tijdig, juist en volledig inzake de looncomponenten van de Inlenersbeloning als bedoeld in artikel 17, zodat Enginear het loon van de Medewerker kan vaststellen, aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.

18.2

Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemmen met de werkelijk door de Medewerker uitgeoefende functie (dan wel indien Opdrachtgever Enginear niet op de hoogte heeft gebracht van het hiervoor in lid 1 bedoelde), zal Opdrachtgever aan Enginear onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de Medewerker zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving en/of inschaling. De functieomschrijving en/of inschaling, kan tijdens de Overeenkomst worden aangepast, indien de Medewerker daar conform wet- en regelgeving, de ABU-CAO en/of de Inlenersbeloning recht op heeft. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Enginear de beloning van de Medewerker én het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. Opdrachtgever is dit gecorrigeerde Opdrachtgeverstarief (met terugwerkende kracht) aan Enginear verschuldigd, vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie dan wel het moment waarop de Medewerker recht heeft op de hogere inschaling.

18.3

Enginear is gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief met terugwerkende kracht te corrigeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien blijkt dat (een van de) de componenten als bedoeld in artikel 17.4, onjuist is vastgesteld.

18.4

Indien het bij Opdrachtgever ten aanzien van het periodeloon in de schaal beleid is om de inschaling bij aanvang van het werk mede te bepalen op basis van de ervaring, dan geldt dit ook voor de Medewerker. Opdrachtgever is gehouden om Enginear van een dergelijk beleid op de hoogte te brengen, zodat hier bij de inschaling rekening mee kan worden gehouden. Indien Opdrachtgever bij de inschaling geen rekening houdt met de voor de functie relevante werkervaring, dan dient Enginear hier bij de Medewerker – ingevolge de ABU-CAO – toch rekening mee gehouden. Omdat de Medewerker in dat geval niet mag worden ingeschaald in de laagste trede van de functieschaal die op hem van toepassing is, is Opdrachtgever gehouden om mee te werken aan het vaststellen van de inschaling en trede in de schaal die past bij de voor de functie relevante werkervaring van de Medewerker. Mocht achteraf blijken dat de inschaling toch niet juist is (geweest) dan is Enginear gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning vast te stellen en het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Enginear kan daarnaast ook hetgeen Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Enginear zijn gemaakt, aan Opdrachtgever in rekening brengen.

18.5

Enginear is – ten aanzien van de inschaling van de Medewerker – verplicht om uit te gaan van minimaal de eerdere inschaling, indien de Medewerker terugkeert bij dezelfde opdrachtgever, dan wel bij een opdrachtgever binnen hetzelfde cao-gebied in een nagenoeg gelijke functie, of bij opvolgend werkgeverschap. Bij terugkeer binnen negen maanden wordt ook een tredeverhoging toegekend, indien er in deze onderbrekingsperiode een dergelijke verhoging zou zijn toegekend en de Medewerker deze niet heeft gekregen vanwege deze onderbreking. Opdrachtgever is verplicht om deze regels in acht te nemen, dan wel gaat zij hierbij bij voorbaat akkoord met de door Enginear vastgestelde inschaling en het daarop gebaseerde Opdrachtgeverstarief.

18.6

Opdrachtgever is verplicht om – op het eerste verzoek van Enginear – terstond medewerking te verlenen aan een verzoek van de Medewerker aan Enginear om uitleg over diens inschaling.

18.7

Ten aanzien van periodieke loonsverhogingen voor de Medewerker (en daarmee een aanpassing in het Opdrachtgeverstarief, zoals bedoeld in artikel 17.7 van deze Algemene Voorwaarden) geldt het volgende, waarmee Opdrachtgever zich bekend en akkoord verklaart:

-Periodieke loonsverhogingen worden toegekend op dezelfde wijze als bij Opdrachtgever.

-Als het toekennen van een periodiek bij Opdrachtgever afhankelijk is van de beoordeling van de Medewerker, dan geldt dat de Medewerker altijd een periodiek toegekend krijgt, behalve als Opdrachtgever (naar de mening van Enginear) voldoende kan aantonen dat de Medewerker volgens de regels en procedures bij Opdrachtgever geen periodiek zou hebben ontvangen. Slaagt Opdrachtgever hier niet in, dan staat het Enginear vrij alsnog een periodiek toe te kennen aan de Medewerker. Daarnaast geldt, dat als niet of niet tijdig een beoordeling heeft plaatsgevonden, het Enginear vrijstaat de Medewerker een periodiek toe te kennen, die aantoonbaar het meest gangbaar is bij Opdrachtgever.

-De Medewerker mag geen periodiek mislopen doordat hij van opdrachtgever is gewisseld. In dat geval geldt dat Enginear bij elke volgende terbeschikkingstelling voor het toekennen van een periodiek ook rekening houdt met de opgedane relevante werkervaring bij vorige opdrachtgevers in (nagenoeg) dezelfde functie, ook als dit bij Opdrachtgever normaliter niet de wijze is waarop wordt omgegaan met het

vaststellen van een periodieke loonsverhoging.

18.8

Indien de Medewerker niet-indeelbaar is op grond van de ABU-CAO of als er geen werknemers werkzaam zijn bij Opdrachtgever in een gelijke of gelijkwaardige functie, wordt de beloning van de Medewerker vastgesteld aan de hand van gesprekken die door Enginear worden gevoerd met de Medewerker en, indien van toepassing, Opdrachtgever. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de benodigde capaciteiten die de invulling van de functie met zich meebrengt, de verantwoordelijkheden, ervaring en het opleidingsniveau. Op eerste verzoek van Enginear, zal Opdrachtgever meewerken aan het hiervoor bedoelde gesprek en zal zij alle informatie verstrekken aan Enginear, die Enginear nodig acht voor het vaststellen van de juiste beloning van de Medewerker.

18.9

Indien zich een omstandigheid voordoet die ertoe leidt dat de Medewerker – in afwijking van het voorgaande artikellid – toch op grond van de Inlenersbeloning beloond moet/had moeten worden, dan stelt Opdrachtgever Enginear hiervan tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden van deze omstandigheid op de hoogte. De beloning van de Medewerker en het Opdrachtgeverstarief worden in dat geval overeenkomstig lid 2 van dit artikel aangepast.

19.

Voorwaarden uitzending

19.1

De arbeidsomvang en de werktijden van de Medewerker bij Opdrachtgever worden vastgelegd in de Overeenkomst, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Medewerker zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever staat ervoor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Medewerker voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever ziet erop toe dat de Medewerker de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

19.2

Vakantie en verlof van de Medewerker worden geregeld conform de wet en de ABU-CAO.

19.3

Opdrachtgever verstrekt Enginear voor aanvang van de opdracht in de Overeenkomst de functienaam, arbeidsduur per week, arbeidsplaats en beoogde looptijd van de opdracht.

19.4

Indien de Medewerker specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht, zullen de uren, die de Medewerker aan deze scholing besteedt, als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.

19.5

Opdrachtgever dient de Medewerker hetzelfde recht op thuiswerken te geven als haar eigen personeel. Opdrachtgever zal zich hierbij altijd houden aan de daartoe geldende wet- en regelgeving.

19.6

Enginear bepaalt aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor terbeschikkingstelling in aanmerking komende Kandidaat, welke Kandidaat zij aan Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Overeenkomst. Enginear heeft slechts een inspanningsverplichting. Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde Kandidaat af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde Kandidaat geen doorgang vindt.

19.7

Enginear schiet niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de contacten tussen Opdrachtgever en Enginear voorafgaande aan een mogelijke Overeenkomst, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Medewerker ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door Opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een Medewerker.

19.8

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Enginear de Medewerker in het buitenland te werk te stellen of anderszins te verplichten in verband met de werkzaamheden naar een plaats in het buitenland te gaan. Voorts dient Opdrachtgever de Medewerker onmiddellijk terug te laten keren indien Enginear een eerder gegeven toestemming weer intrekt.

19.9

Als er gedurende de terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte (collectieve) vrije dag plaatsvindt, informeert Opdrachtgever Enginear hieromtrent bij het aangaan van de Overeenkomst (of, indien het op dat moment nog niet bekend was bij Opdrachtgever, in elk geval 4 weken van tevoren), zodat Enginear hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Als Opdrachtgever dit nalaat is Enginear gerechtigd de normaliter door de Medewerker te werken uren in rekening te brengen.

19.10

Enginear stelt geen Medewerkers ter beschikking indien Enginear voorafgaand aan of tijdens de Overeenkomst bekend wordt met een bij (een bedrijfsonderdeel van) Opdrachtgever of een Gelieerde Partij waar de Medewerker ter beschikking gesteld wordt bestaande werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting.

19.11

Opdrachtgever heeft geen recht op de exclusieve terbeschikkingstelling van de Medewerker. Het is Enginear toegestaan om de Medewerker zonder instemming van Opdrachtgever bij een andere opdrachtgever te plaatsen.

19.12

Enginear schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Opdrachtgever, indien Enginear om welke reden dan ook een (vervangende) Medewerker niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

19.13

Indien de uitzendovereenkomst van de Medewerker ook kwalificeert als een oproepovereenkomst in de zin van artikel 7:628a BW, dan is Enginear verplicht om de Medewerker steeds na 12 maanden een aanbod voor een vaste arbeidsomvang inclusief loondoorbetalingsverplichting te doen, waarbij de vaste arbeidsomvang minimaal gelijk dient te zijn aan de gemiddelde arbeidsomvang in de voorafgaande 12 maanden. In het geval de vaste arbeidsomvang door de Medewerker wordt geaccepteerd, dan zal het Opdrachtgeverstarief worden berekend over de (nieuwe) vaste arbeidsomvang en niet het feitelijk aantal gewerkte uren.

20.

Vervanging, beschikbaarheid en re-integratie van Medewerkers

20.1

Enginear is te allen tijde gerechtigd aan Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Medewerker door een andere Medewerker onder voortzetting van de opdracht, onder andere met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van de Enginear, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving. Opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen en desgewenst door de Enginear motiveren.

20.2

Enginear schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Opdrachtgever, indien Enginear om welke reden dan ook een (vervangende) Medewerker niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

20.3

Opdrachtgever is gehouden – op eerste verzoek van Enginear – medewerking te verlenen aan de re-integratie van de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde (arbeidsongeschikte) Medewerker. Dit betekent onder andere (maar niet uitsluitend) dat Opdrachtgever verplicht is om de Medewerker re-integratiewerkzaamheden te laten verrichten in een gewijzigde functie of voor een aangepast aantal uren. Indien Opdrachtgever geen of onvoldoende medewerking verleent, is Opdrachtgever (uitdrukkelijk in afwijking van het bepaalde in de Overeenkomst) gehouden het Opdrachtgeverstarief door te betalen over het aantal uren waarop de Medewerker bij Enginear aanspraak maakt op doorbetaling van loon.

20.4

In geval van vervanging van een Medewerker zullen Partijen in gezamenlijk overleg de inwerkperiode alsmede de verdeling van de daarmee gemoeide kosten vaststellen.

21.

Civiele ketenaansprakelijkheid voor loon

21.1

Naast Enginear is Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk jegens de Medewerker voor de voldoening van het aan de Medewerker verschuldigde loon, tenzij Opdrachtgever inzake de eventuele onderbetaling als niet-verwijtbaar kwalificeert.

21.2

Opdrachtgever dient ten behoeve van het aantonen van haar niet-verwijtbaarheid in ieder geval Enginear tijdig, juist en volledig te informeren inzake de looncomponenten van de Inlenersbeloning conform artikel 17.

21.3

Enginear is jegens Opdrachtgever gehouden om de Medewerker te belonen conform de toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede de ABU-CAO.

21.4

Indien Opdrachtgever zich nader wenst te laten informeren over de arbeidsvoorwaarden van de Medewerker in het kader van de ketenaansprakelijkheid voor loon, treedt zij hierover in overleg met Enginear.

21.5

Opdrachtgever onthoudt zich van het opvragen van de gegevens die geen betrekking hebben op of in verband staan tot het loon van de Medewerker. Enginear behoudt zich het recht voor om geanonimiseerde informatie aan Opdrachtgever te verstrekken. Ten aanzien van de verkregen informatie met betrekking tot de Medewerker is Opdrachtgever verplicht tot geheimhouding.

22.

Aangaan (rechtstreekse) arbeidsverhouding door Opdrachtgever met de Medewerker bij Detachering/Detavast

22.1

Opdrachtgever of een Gelieerde Partij is uitsluitend gerechtigd de Medewerker in dienst te nemen dan wel met hem een Andersoortige Arbeidsverhouding aan te gaan, indien en voor zover wordt voldaan aan het in dit artikel bepaalde.

22.2

Indien een Kandidaat door tussenkomst van Enginear aan de mogelijke Opdrachtgever is aangedragen en deze mogelijke Opdrachtgever of een Gelieerde Partij de Kandidaat rechtstreeks dan wel via derden in dienst neemt dan wel met hem een Andersoortige Arbeidsverhouding aangaat, voor dezelfde of een andere functie, binnen twaalf maanden nadat die Kandidaat is aangedragen, is Opdrachtgever aan

Enginear een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van 50% van het (Opdrachtgevers)tarief dat door Enginear in rekening zou zijn gebracht voor de werkzaamheden van de Kandidaat als deze via Enginear werkzaamheden zou hebben verricht voor Opdrachtgever en wel voor de duur van 1750 uur, met als minimumvergoeding een bedrag van € 15.000,- (zegge: vijftienduizend Euro). Opdrachtgever is de vergoeding als bedoeld in dit artikellid altijd verschuldigd indien de Kandidaat door Enginear is aangedragen bij Opdrachtgever. Of Opdrachtgever of een Gelieerde Partij de Kandidaat al direct of indirect (uit welke hoedanigheid dan ook) kende, doet ten aanzien van de vergoedingsplicht als bedoeld in dit artikel niet ter zake. Evenmin is relevant de wijze waarop de Kandidaat door Enginear is aangedragen bij/voorgesteld aan de Opdrachtgever.

22.3

Het is Opdrachtgever of een Gelieerde Partij niet toegestaan om gedurende de terbeschikkingstelling van een Medewerker die Medewerker in dienst te nemen dan wel met hem een Andersoortige Arbeidsverhouding aan te gaan voor dezelfde of een andere functie. Handelt Opdrachtgever of een Gelieerde Partij hiermee in strijd, dan is Opdrachtgever aan Enginear een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare vergoeding verschuldigd van 50% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief over 1750 uur minus de – op basis van de Overeenkomst – reeds door de Medewerker gewerkte uren. Dit geldt zowel in het geval Opdrachtgever of een Gelieerde Partij de Medewerker hiertoe – rechtstreeks dan wel via derden – heeft benaderd als wanneer de Medewerker – rechtstreeks dan wel via derden – bij de Opdrachtgever of een Gelieerde Partij heeft gesolliciteerd.

22.4

Indien Opdrachtgever of een Gelieerde Partij de Medewerker in dienst neemt dan wel met hem een Andersoortige Arbeidsverhouding aangaat, voor dezelfde of een andere functie, binnen twaalf maanden nadat zijn terbeschikkingstelling aan Opdrachtgever is geëindigd, is Opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare redelijke vergoeding verschuldigd van 50% van het Opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken Medewerker van toepassing zou zijn geweest over een periode van 1750 gewerkte uren minus de – op basis van de geëindigde Overeenkomst – reeds door de Medewerker gewerkte uren. Dit geldt zowel in het geval Opdrachtgever of een Gelieerde Partij de Medewerker hiertoe – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de Medewerker – rechtstreeks of via derden – bij de Opdrachtgever of een Gelieerde Partij heeft gesolliciteerd. De hiervoor opgenomen redelijke vergoeding is door Opdrachtgever verschuldigd aan Enginear, voor de door Enginear verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving en/of opleiding van de Medewerker, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9a lid 2 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

22.5

Opdrachtgever of een Gelieerde Partij gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst of een Andersoortige Arbeidsverhouding met de Medewerker aan, als de Medewerker de uitzendovereenkomst met Enginear niet rechtsgeldig heeft beëindigd en voor zover Opdrachtgever de Overeenkomst met Enginear niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.

22.6

Het is Opdrachtgever of een Gelieerde Partij verboden om Medewerkers ertoe te bewegen om een arbeidsovereenkomst, dan wel een Andersoortige Arbeidsverhouding met een andere onderneming aan te gaan, al dan niet met de bedoeling de Medewerkers middels deze andere onderneming in te lenen.

22.7

Opdrachtgever brengt Enginear zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte als zij of een Gelieerde Partij voornemens is de Kandidaat of de Medewerker in dienst te nemen dan wel met hem een Andersoortige Arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.

23.

Zorgplicht Opdrachtgever en vrijwaring jegens Enginear

23.1

Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbowetgeving wordt aangemerkt als werkgever.

23.2

Opdrachtgever is jegens de Medewerker en Enginear verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de geldende Arbowetgeving en daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek (waaronder ook de thuiswerkplek) en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

23.3

Opdrachtgever verstrekt de Medewerker concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de Medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt Opdrachtgever (op haar kosten) de Medewerker hulpmiddelen, indien deze voor het verrichten van de werkzaamheden (bijvoorbeeld voor veilig en gezond werken) bij Opdrachtgever vereist zijn. Hieronder vallen uitdrukkelijk ook persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

23.4

Voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt Opdrachtgever aan de Medewerker en Enginear de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de Medewerker, alsmede de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen

arbeidsplaats. De

Medewerker dient voldoende gelegenheid te krijgen om van de inhoud kennis te nemen, alvorens de werkzaamheden aanvang kunnen vinden.

23.5

Voorts staat Opdrachtgever ervoor in dat de arbeidsduur, rust- en werktijden van de Medewerker voldoen aan alle wettelijke vereisten. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zullen de werktijden altijd vallen van maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 uur en 18.00 uur.

23.6

Indien de Medewerker een bedrijfsongeval overkomt of getroffen wordt door een beroepsziekte, zal Opdrachtgever Enginear – en indien wettelijk vereist – de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. Dit rapport dient te worden gedeeld met Enginear en – indien van toepassing – met de bevoegde instanties. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval of de ziekte zodanig vastgelegd, dat daaruit duidelijk blijkt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat Opdrachtgever onvoldoende maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van het ongeval en/of de beroepsziekte.

23.7

Opdrachtgever zal aan de Medewerker vergoeden – en Enginear vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Medewerker in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover Opdrachtgever en/of Enginear daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 BW en/of enige andere wettelijke (aansprakelijkheids)bepaling. Onder de zinsnede “die de Medewerker in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt” wordt hier uitdrukkelijk ook bedoeld de schade die de Medewerker lijdt tijdens zijn woon-werkverkeer.

23.8

Indien de in het vorige lid bedoelde situatie (/bedrijfsongeval) tot de dood van de Medewerker leidt, is Opdrachtgever gehouden de schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen en vrijwaart zij Enginear tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden.

23.9

Opdrachtgever vrijwaart Enginear volledig tegen aanspraken, jegens Enginear ingesteld wegens het niet nakomen door Opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen en zal de hiermee verband houdende kosten voor rechtsbijstand volledig aan Enginear vergoeden. Opdrachtgever verleent Enginear de bevoegdheid haar aanspraken bedoeld in onderhavig artikel aan de direct belanghebbende(n) te cederen. Dit laat de mogelijkheid van een eventuele inroeping van de ontbinding van de Overeenkomst onverlet. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding en zo nodig aanvullend op onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht een rol speelt.

23.10

Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel. Op eerste verzoek van Enginear verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering aan Enginear.

24.

Identificatie en persoonsgegevens

24.1

Opdrachtgever stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een Medewerker diens identiteit vast aan de hand van een origineel identiteitsdocument, waarop de nationaliteit van de Medewerker is vermeld. Dit identiteitsdocument dient zorgvuldig te worden gecontroleerd op echtheid en geldigheid. Opdrachtgever richt haar administratie zodanig in dat de identiteit van de Medewerker kan worden aangetoond.

24.2

Opdrachtgever behandelt de haar in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van Medewerkers vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming en overige relevante wetgeving.

24.3

Opdrachtgever is gehouden om in het geval van een datalek, waarbij kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en Enginear. Het is Enginear toegestaan de betrokken Medewerker hierover te informeren, zonder hiermee op enige wijze de informatieplicht van Opdrachtgever (als verwerkingsverantwoordelijke) over te nemen.

24.4

Indien Opdrachtgever besluit een aangeboden Kandidaat niet in te lenen, vernietigt Opdrachtgever binnen één week de door Enginear verstrekte persoonsgegevens.

24.5

Opdrachtgever aan wie door Enginear een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat Opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerdergenoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie.

Enginear is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan Opdrachtgever wordt opgelegd.

24.6

Enginear is niet aansprakelijk voor boetes of claims/vorderingen die Opdrachtgever worden opgelegd omdat zij haar verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen. Opdrachtgever vrijwaart Enginear voor opgelegde boetes aan en aanspraken jegens Enginear wegens het niet nakomen door Opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen en zal de hiermee verband houdende kosten rechtsbijstand volledig aan Enginear vergoeden.

25.

Auto van de zaak

25.1

Als Opdrachtgever voornemens is de Medewerker een auto ter beschikking te stellen, deelt Opdrachtgever dit onverwijld mede aan Enginear. Uitsluitend in overleg met Enginear komt Opdrachtgever met de Medewerker overeen dat de auto privé gereden mag worden, zodat Enginear hiermee rekening kan houden in de loonheffing. Als Opdrachtgever dit nalaat is zij gehouden de daaruit voortvloeiende schade, kosten en (fiscale) gevolgen te vergoeden die Enginear lijdt.

26.

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

26.1 Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de voor hem geldende verplichtingen voortvloeiende uit de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)), waaronder (maar uitdrukkelijk niet beperkt tot):

– artikel 8b Waadi: Opdrachtgever zorgt dat de Medewerkers gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is;

-artikel 8c Waadi: Opdrachtgever zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de Medewerkers, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers van de onderneming van Opdrachtgever;

-artikel 10 Waadi: Opdrachtgever zal Enginear tijdig en volledig informeren over het voornemen, aanvangen, voortduren of eindigen van door de vakbonden georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder – maar niet uitsluitend – een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting. Opdrachtgever zal in de uitvoering van zijn leiding en toezicht over de Medewerkers, uitdrukkelijk geen opdrachten aan de Medewerkers verstrekken waardoor artikel 10 Waadi zal worden overtreden.

– artikel 12a Waadi: Opdrachtgever verschaft schriftelijk aan Enginear, voor de aanvang van de terbeschikkingstelling, informatie over de arbeidsvoorwaarden, als bedoeld in artikel 8 (of 8a) van de Waadi.

26.2 Indien Opdrachtgever in strijd handelt met een van de in lid 1 bedoelde verplichtingen of verboden, is Opdrachtgever aansprakelijk voor – en vrijwaart zij Enginear tegen – alle (directe en indirecte) schade die Enginear hierdoor lijdt.

27.

Verboden onderscheid en bejegening Medewerker

27.1 Opdrachtgever en Enginear zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetere- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. Opdrachtgever en Enginear zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de Overeenkomst en bij de selectie en de behandeling van de Medewerker.

27.2 Opdrachtgever is bekend met de Wet bescherming klokkenluiders en waarborgt dat de Medewerkers op gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot de klokkenluidersregeling indien Opdrachtgever over een dergelijke regeling beschikt of op hem van toepassing is.

27.3 Indien Opdrachtgever over een klachtenregeling beschikt met betrekking tot de bejegening van werknemers, zal hij waarborgen dat de Medewerker op gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot deze klachtenregeling. Het gaat hierbij enkel om klachten die niet het werkgeverschap van Enginear betreffen, een en ander voor zover geen wettelijke verplichtingen anderszins bestaan.

28.

Intellectuele en industriële eigendommen

28.1 Enginear zal de Medewerker op verzoek van Opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de Medewerker toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan Opdrachtgever. Indien Enginear in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de Medewerker of anderszins kosten dient te maken, is Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Enginear.

28.2 Het staat Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de Medewerker aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. Opdrachtgever informeert Enginear over haar voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Enginear.

28.3 Enginear is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de Medewerker verbeurt of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Medewerker zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom of hiermee in strijd handelt.

DEEL III. – AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR WERVING & SELECTIE

29.

Toepasselijkheid algemene bepalingen

De strekking van de in deel I van deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen, meer specifiek in elk geval de artikelen 1 t/m 4, 6, 7.10, 8 en 10 t/m 15 zijn van overeenkomstige toepassing op de Overeenkomst tot Werving & Selectie tussen Enginear en Opdrachtgever.

30.

Vergoeding en inhoud van de Overeenkomst

30.1

De door Opdrachtgever aan Enginear verschuldigde vergoeding voor Werving & Selectie kan bestaan uit, hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij uit een van tevoren overeengekomen percentage van het aan de Kandidaat aangeboden full time bruto jaarsalaris te vermeerderen met vakantiebijslag. De verschuldigde vergoeding voor Werving & Selectie wordt in de Overeenkomst gespecificeerd. Als in de Overeenkomst geen vergoeding is opgenomen, geldt dat de vergoeding gelijk is aan € 8.999,-

30.2

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergoeding slechts dan verschuldigd indien de Werving & Selectie heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst respectievelijk Andersoortige Arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever of een Gelieerde Partij – al dan niet na tussenkomst van

een derde partij – met een door Enginear geselecteerde Kandidaat (artikel 32.1 en 33.1 Algemene Voorwaarden).

30.3

In de Overeenkomst kan, voor zover relevant, de duur van Werving & Selectie, de wijze waarop deze door Enginear wordt uitgevoerd en de daarvoor door Opdrachtgever aan Enginear verschuldigde vergoeding worden opgenomen.

31.

Aangaan arbeidsverhouding door Opdrachtgever met de Kandidaat

Als Opdrachtgever – of een Gelieerde Partij – gedurende de looptijd van de opdracht tot Werving & Selectie of binnen twaalf maanden na beëindiging daarvan zelf (alsnog) een arbeidsovereenkomst respectievelijk een Andersoortige Arbeidsverhouding met een door Enginear geselecteerde c.q. geïntroduceerde Kandidaat (zie artikel 33.1 Algemene Voorwaarden) aangaat, is Opdrachtgever terstond aan Enginear de (per e-mail) geoffreerde Werving & Selectie-vergoeding, maar in elk geval het boetebedrag ex artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden, verschuldigd.

32.

Selectie van de Kandidaat

32.1

De Kandidaat wordt door Enginear geselecteerd enerzijds aan de hand van de door Opdrachtgever aan Enginear verstrekte wensen omtrent diens hoedanigheden en kundigheden en verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de functie en anderzijds aan de hand van de bij Enginear bekende hoedanigheden en kundigheden van de Kandidaat.

32.2

Niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van wensen en inlichtingen betreffende de gewenste Kandidaat en de aard van de functie zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, kunnen niet door Opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door Enginear niet worden gehonoreerd.

32.3

Opdrachtgever beslist te allen tijde zelf of zij met een door Enginear geselecteerde Kandidaat een arbeidsovereenkomst respectievelijk Andersoortige Arbeidsverhouding wil aangaan. Enginear heeft enkel een inspanningsverplichting voor wat betreft het zoeken/benaderen/selecteren van een Kandidaat.

33.

Rechten en verplichtingen Opdrachtgever

33.1

Een Kandidaat wordt geacht aan Opdrachtgever te zijn geïntroduceerd op het moment waarop Enginear aan Opdrachtgever (via de in de offerte opgenomen koppeling/’link’) nadere informatie (anders dan in de offerte is opgenomen) verschaft over de specifieke Kandidaat dan wel de Kandidaten.

 

33.2

In aanvulling op en onverminderd het bepaalde in artikel 4.3 van deze Algemene Voorwaarden, geldt dat Opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor de keuze van een Kandidaat alsmede voor het verifiëren van referenties en de controle van diploma’s van een Kandidaat. Het verifiëren van referenties en controle van diploma’s is slechts toegestaan met toestemming van de betreffende Kandidaat.

33.3

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk, en draagt zelf de kosten, voor het verkrijgen van alle wettelijk vereiste vergunningen, certificaten en/of andere documenten die noodzakelijk zijn voor het in dienst nemen of het tewerkstellen van de door Opdrachtgever geselecteerde Kandidaat.

34.

Aansprakelijkheid

34.1

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de beslissing met een door Enginear geselecteerde Kandidaat een arbeidsovereenkomst dan wel Andersoortige Arbeidsverhouding aan te gaan (al dan niet via een derde partij), evenals voor de inhoud van die overeenkomst. Enginear is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, in de meest ruime zin, welke direct of indirect is of wordt veroorzaakt door de door Enginear geleverde Kandidaat.

34.2

Enginear zal zich inspannen tijdig een potentieel geschikte Kandidaat aan te bieden. Enginear schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Opdrachtgever, indien Enginear om welke reden dan ook niet of niet tijdig een Kandidaat kan aanbieden.

34.3

Enginear is niet aansprakelijk, indien een door haar voorgestelde Kandidaat geen arbeidsovereenkomst dan wel Andersoortige Arbeidsverhouding met Opdrachtgever wenst aan te gaan of een aangegane arbeidsovereenkomst dan wel Andersoortige Arbeidsverhouding (voortijdig) weer beëindigt.

34.4

Enginear is niet aansprakelijk indien de Kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Enginear. Eventuele aansprakelijkheid van Enginear is beperkt tot hetgeen in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden is bepaald.